26 Mayıs 2013 Pazar

 • ساختگی توسط دولت ترکیه را محکوم می‌کنیم. این حکم بدلیل تفسیر ایشان از اساطیر اسلام بر خلاف دیگر مفسران اسلامی صادر شد. فاضل، شخصی‌ که بدلیل شعرش در رابطه با عمر خیّام محکوم شده بود در رابطه با محکومیت نویسنده، زبانشناس و محقق نیشانیان میگوید که این حکم نه فقط نشانه نابردباری و تعصب دولت ترکیه، بلکه نشان از رسمیت این عقیده در ازان عمومی را دارد.
  همچنین "اگمن باغش" وزیر روابط ترکیه برای ورود به اتحادیهٔ اروپا که در جامعه نمایندگان آشوری‌سریانی در سوئد صحبت می‌نمود، قرار دولت سوئد بر محکوم کردن قتل عام اشوریها را به خود ارضایی تشبیه نمود، به نظر ما در راستای دیگر اهداف ترکیه است.
  اخیرا، محکومیت ۱۱ سال و ۳ ماه زندان برای "نجاتی ابی‌"، مسئول پلتفرم برای همبستگی‌ با خبرنگاران زندانی، و حکم زندان ۱۰ سال و ۳ ماه و ۲۲ روز برای "ابراهیم گوونچ"، مسئول دفتر روزنامهٔ آزادی وطن (ازادیا ولات)، نشان از تحولاتی جدید بر ضد آزادی بیان در ترکیه را دارد.
  مقاله‌ "محمت ییلماز" در روزنامهٔ آزادی (هورریت) در تاریخ ۱۳ می ۲۰۱۳ از دهان "رجب تاییپ اردوغان" می‌نویسد که نخست وزیر ترکیه در گرد هماییی به نام (وایز منع) گفت که منظور "عمر چلیک" از "او" خدا بود وقتی‌ که گفت حتا او هم از دست افترا و تهمت در امان نیست. در ادامه "چلیک" در جای خود در این گرد همایی اردوغان را پدر مسیح معرفی نمود. این حقارت بیشرمانهٔ وزیر فرهنگ ترکیه و عضو حزب (اکپ) به میلیاردها مسیحی‌ و حقارت او به تثلیث مقدس با طرفدرای "اردوغان" مواجه گردید. این حرفها همگی‌ در گردهمایی "وایز منع"، که به منظور گسترش صلح و ثبات بود، گفت شده و هیچکس در برابر این گفتها‌ اعتراضی ننمود.
  در حالی‌ که اردوغان به یزیدیها، علویها، زردشتین و سایر اقلیتها مذهبی‌ بی‌ احترامی مینماید، بی‌ صبری و تعصب اسلامی ترکیه در محکوم نمودن نیشانیان که فقط بخاطر قبول نکردن اساطیر اسلامی رخ داد، در تقارن با آاعمال نخست وزیرش میباشد.
  ما امضا کنندگان این بیانیه خواستار صرف نظر فوری از این حکمها و تمام احکام مشابه آنها هستیم.
  ما خواستار تضمین جانی برای سوان نیشانیان و حمایت کامل از آزادی بیان، نوشته شده در قانون اساسی‌، هستیم.
  در این راستا انتقاد بر دین و قوانین دینی قسمتی‌ از آزادی اندیشه و آزادی دینیست که خود بخشی از مهمترین قوانین بشریست.
  ما تاکید داریم که احکام اینچنینی، تنها باعث ترغیب تروریستها میشود و این در حالیست که تررریسم اسلامی گسترش یافته و صلح جهانی‌ را تهدید مینماید.
  ما تمامی مردمی را که خواستار دموکراسی‌ و صلح جهانی‌ هستند دعوت مینمائیم تا بر علیه اینگونه احکام مضحک قیام نموده و این بیانیه را امضا نمایند.
  در اینجا، ما دلواپسی خود را در رابطه با آیندهٔ سوان نیشانیان، فضیل سعی‌، نجاتی ابی‌، ابراهیم گوونچ، و بقیهٔ دوستانی که بخاطر عقایدشان محکوم شده‌اند، اعلام مینمائیم.
  با صدایی رسا به ما بپیوندید، زیراکه این به‌شان و عقیدهٔ همهٔ ما و همچنین به آیندهٔ همگی ما مربوط است